Xây dựng cây sự kiện phân tích an toàn hệ thống tự động tín hiệu đầu máy bằng phương pháp bảng quyết định

Tóm tắt: Sử dụng phương pháp bảng quyết định để xây dựng cây sự kiện phân tích an toàn chạy tàu bằng cách xác lập mối quan hệ qua lại giữa các trạng thái nguy hiểm của chuyển động đoàn tàu và các hiện tượng xảy ra ở hệ thống hình thành lệnh hãm trong hệ thống tín hiệu đầu máy và tự động dừng tàu.

Đặt vấn đề: Khi xây dựng hệ thống kỹ thuật mới, công việc nghiên cứu cây các trở ngại

nguy hiểm (một dạng của cây sự kiện) cần được thực hiện ngay ở những bước đầu tiên của công tác thiết kế. Hệ thống tín hiệu đầu máy và tự động dừng tàu tuy đã có mặt trong các hệ thống điều khiển chạy tàu ở một số nước nhưng đối với nước ta sẽ là mới khi đưa hệ thống này vào sử dụng. Để đảm bảo an toàn chạy tàu cần xây dựng được cây các trở ngại nguy hiểm của hệ thống này.

Nội dung: Trong hệ thống tự động hình thành lệnh nối mạch hệ thống hãm của đoàn tàu

(hình 1) gồm các thiết bị của hệ thống tín hiệu tự động đầu máy TTĐ, thiết bị đo tốc độ thực tế của đoàn tàu ĐT và thiết bị hình thành lệnh HL khởi động hệ thống hãm của đoàn tàu. Khi phân tích, thiết bị TTĐ, thiết bị ĐT, thiết bị HL được xem như là các phần tử của hệ thống.

 

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Danh mục: 
Ảnh: