Các hướng nghiên cứu

I. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

       Lĩnh vực Tín hiệu giao thông với các hướng chủ yếu sau:

1.  Kỹ thuật tín hiệu

- Hệ thống điều khiển giao thông: hệ thống điều khiển tín hiệu ga,  hệ thống điều khiển tín hiệu khu gian, hệ thống phòng hộ và điều độ chạy tàu, hệ thống cấp nguồn, hệ thống tín hiệu đường bộ, đường thủy, hàng không;

- Độ tin cậy và an toàn hệ thống điều khiển giao thông;

- Chẩn đoán kỹ thuật các hệ thống điều khiển giao thông.

2. An toàn chạy tàu

NỘI DUNG CHI TIẾT :

1. Hệ thống điều khiển Giao thông đường sắt truyền thống, đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc

 • Các hệ thống điều khiển tín hiệu trong ga: liên khóa rơ le, liên khóa máy tính.
 • Các hệ thống điều khiển tín hiệu khu gian: đóng đường bán tự động, đóng đường tự động, đóng đường cận di động, đóng đường di động; Các hệ thống khống chế tốc độ chạy chạy tàu ; Các hệ thống điều khiển giãn cách chạy tàu.
 • Hệ thống tập trung điều độ: đường sắt truyền thống, đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc
 • Hệ thống phát hiện đoàn tàu, Hệ thống bán, soát vé tự động
 • An toàn chạy tàu

2. Hệ thống điều khiển Giao thông đường bộ

 • Các thuật toán điều khiển đèn tín hiệu giao thông
 • Hệ thống khảo sát dòng phương tiện giao thông
 • Trung tâm điều khiển giao thông
 • Hệ thống giám sát giao thông bằng camera CCTV
 • Hệ thống giám sát và quản lý hành trình phương tiện sử dụng GPS
 • Hệ thống giám sát và quản lý đường cao tốc
 • Hệ thống giao thông thông minh
 • Hệ thống thu phí điện tử
 • Hệ thống bãi gửi xe tự động

3. Hệ thống điều khiển Giao thông đường thủy

 • Hệ thống thông tin tín hiệu âm thanh
 • Hệ thống thông tin tín hiệu quang học trực quan
 • Hệ thống thông tin tín hiệu vô tuyến điện
 • Hệ thống định vị dẫn đường sử dụng GPS

4. Hệ thống điều khiển Hàng không

 • Hệ thống định vị và dẫn đường trong hàng không
 • Hệ thống định vị GPS
 • Hệ thống định hướng vật thể trong không gian
 • Các mô hình bay (helicopter, quadrotor,..)

5. Các nội dung chung

 • Hệ thống thông tin giao thông
 • Lý thuyết và tính toán độ an toàn và độ tin cậy trong các hệ thống điều khiển giao thông
 • Chẩn đoán kỹ thuật các hệ thống điều khiển giao thông
 • An toàn giao thông

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1. Đề tài nghiên cứu của giảng viên

 • Đề tài nhánh cấp Nhà nước: “Nghiên cứu các giải pháp điển hình điều khiển GT tại các đô thị lớn của việt Nam” trong đề tài cấp NN KC-10-02 – Chủ trì Kiều Xuân Đường -1999
 • Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, thiết kế thiết bị truyền tin CTTE-1 áp dụng trên ĐS Việt Nam”, chủ trì Kiều Xuân Đường -2000
 • Nguyễn Duy Việt. Nghiên cứu giải pháp cho mạch điện đường ray ổn định công tác trong điều kiện bất ổn định của môi trường. Đề tài NCKH cấp trường, 2001.
 • Nguyễn Duy Việt.  Xây dựng hệ thống điều khiển chạy tàu trong khu gian với ứng dụng kỹ thuật vi xử lý. Đề tài NCKH cấp Bộ, 2002.
 • Đề tài cấp Bộ “Xây dựng các tiêu chuẩn của tín hiệu đường bộ”, chủ trì Kiều Xuân Đường-2004
 • Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, thiết kế đường ngang cảnh báo tự động dùng mạch điện đường ray cao tần”, chủ trì Kiều Xuân Đường- 2008

2. Bài báo, tạp chí

        1. Kiều Xuân Đường. Mạch điện đường ray ngắn. Tạp chí khoa học Trường Đại học GTVT -2006

        2. Kiều Xuân Đường. Thiết bị Tín hiệu của Đường sắt cao tốc. Tạp chí khoa học Trường Đại học GTVT -2008

3. Kiều Xuân Đường. Điều khiển tín hiệu ga Đường sắt bằng liên khóa máy tính. Tạp chí Khoa học GTVT số 32, tháng 11 -2010

4. Nguyễn Duy Việt. Phân tích các yếu tố bất ổn định trong các hệ thống kiểm tra trạng thái ray của đường sắt Việt Nam (Анализ дестабилизирующих факторов в системах контроля состояний рельсовыхлиний жeлезных дорог Вьетнама)                          

- Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học – Thực tiễn lần thứ hai tại Matxcơva – 1999 về Các công nghệ đảm bảo Giao thông đường sắt. Đăng tại Tập I các báo cáo khoa học của Hội nghị, trang 14 - 15.

        1. Nguyễn Duy Việt. Các yêu cầu khai thác kỹ thuật đối với hệ thống đóng đường bán tự động của đường sắt Việt Nam (Эксплуатационно – техникческие требаваия к системам полуавтоматической блокировки жeлезных дорог Вьетнама).

- Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học – Thực tiễn lần thứ hai tại Matxcơva – 1999 về Các công nghệ đảm bảo Giao thông đường sắt. Đăng tại Tập I các báo cáo khoa học của Hội nghị, trang 13.

         1. Nguyễn Duy Việt. Đánh giá an toàn của quá trình chạy tàu bằng phương pháp phân tích tần suất. Báo cáo tại Hội nghị KHCN lần thứ XIV (tháng 11 năm 2005). Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 13 tháng 2 – 2006.

         2. Nguyễn Duy Việt. Cấu trúc an toàn của một hệ thống tập trung điện khí vi xử lý ga. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 24 tháng 11 – 2008.

         3. Nguyễn Duy Việt. Các chỉ số an toàn của hệ thống tự động điều khiển từ xa trong đường sắt. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Số 1 tháng 11 – 2002.

         4. Nguyễn Duy Việt. Phương pháp chứng minh an toàn và cấp chứng chỉ cho các hệ thống tự động điều khiển từ xa trong giao thông đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 9 – 2010.

         5. Nguyễn Duy Việt. Độ tin cậy của hệ thống không phục hồi. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 28 tháng 12 – 2009.

        6. Nguyễn Duy Việt. Công nghệ tự động phòng hộ đoàn tàu và phân khu di động. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 15 tháng 8 – 2006.

        7. Nguyễn Duy Việt. Từ rơle điện từ đến vi xử lý trong các hệ thống điều khiển tín hiệu ga. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 17 tháng 4 – 2007.

        8. Nguyễn Duy Việt. Những nguyên tắc xây dựng hệ thống điều khiển tín hiệu cho ga (Tập trung điện khí vi xử lý). Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 19 tháng 9 – 2007.

        9. Nguyễn Duy Việt. Tiêu chuẩn các chỉ số tin cậy và an toàn của các hệ thống điều khiển tín hiệu. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 6 – 2010.

       10. Nguyễn Duy Việt. Độ tin cậy của hệ thống điều khiển tín hiệu. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 8 – 2009.

       11. Nguyễn Duy Việt. Tính các chỉ số an toàn của hệ thống hai kênh. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 10 – 2010.

       12. Nguyễn Duy Việt. Trạng thái các hệ thống tự động điều khiển từ xa trong giao thông đường sắt theo quan điểm của độ tin cậy, tính an toàn. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 1+2 – 2010.

       13. Nguyễn Duy Việt. Trịnh Văn Mỹ. Phương pháp tính toán giãn cách chạy tàu hợp lý cho các tuyến đường sắt đô thị. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 33 tháng 3 – 2011.

       14. Nguyễn Duy Việt. Tính các chỉ số an toàn của hệ thống ghép đôi hệ thống hai kênh. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 32 tháng 11 – 2010.

       15. Nguyễn Duy Việt. Nghiên cứu hàm kiểm tra các tiếp điểm không toàn vẹn trong các sơ đồ mạch điện của các hệ thống điều khiển. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 33 tháng 3 – 2011.

       16. Nguyễn Duy Việt. Tính độ tin cậy của mạch logic. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 31 tháng 9 – 2010.

       17. Nguyễn Duy Việt. Sơ đồ mạch điện điều khiển sử dụng tiếp điểm dưới góc độ chẩn đoán kỹ thuật. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 3 – 2011.

       18. Nguyễn Duy Việt. Xác định tổn thất và thiệt hại trong lĩnh vực an toàn giao thông. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 12 – 2010.

       19. Nguyễn Duy Việt, Trịnh Văn Mỹ. Tính toán và mô phỏng giãn cách điều khiển chạy tàu cho đường sắt đô thị. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 32 tháng 11 – 2010.

       20. Trần Xuân Trường, Lê Hùng Lân, Nguyễn Duy Việt. Điều khiển tắc nghẽn trong mạng thông tin ATM cho dịch vụ ABR sử dụng mạng Nơron. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải số 31 tháng 9 – 2010.

       21. Nguyễn Duy Việt, Kiều Xuân Đường. Nâng cao khả năng làm việc của mạch điện đường ray – Báo Khoa học công nghệ Đường sắt Việt Nam số 28 – quý IV/2003.

       22. Nguyễn Duy Việt. Phương pháp tăng độ ổn định công tác của hệ thống kiểm tra trạng thái ray trong điều kiện Việt Nam. Báo cáo tại Hội nghị KHCN lần thứ XIV (tháng 11 năm 2000).

Đề tài nghiên cứu của sinh viên 2 năm gần đây

Danh mục đề tài NCKH sinh viên 2009-2010

TT

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

Lớp

Giáo viên hướng dẫn

 1.  

Nghiên cứu, thiết kế giao diện hệ thống giám sát

Nguyễn Văn An

Nguyễn Thế Anh

Nguyễn Trường Chung

Tín hiệu GT K48

TS-GVC

Nguyễn Duy Việt

 1.  

Nghiên cứu, thiết kế ghép nối hệ thống giám sát

Phùng Quốc Việt

Đinh Phú Trường

Nguyễn Văn Tiến

Tín hiệu GT K48

TS-GVC

 Nguyễn Duy Việt

 1.  

Nghiên cứu Mạch điện đường ray không giới hạn

Khúc Thành Điệp

Nguyễn Văn Khu

Phạm Văn Khoa

Tín hiệu GT K47

TS-GVC

Lê Thị Vân Anh

 1.  

Nghiên cứu một số thuật toán tìm kiếm ứng dụng cho hệ thống liên khóa vi tính

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Xuân Sơn

Vũ Thanh Ngân

Tín hiệu GT K48

ThS-GV

Vũ Trọng Thuật

 1.  

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tín hiệu đường bộ có kết nối với tín hiệu đường sắt

Nguyễn Viết Hùng

Nguyễn Huy Tùng

Nguyễn Thị Thảo

Tín hiệu GT K48

ThS-GV

Vũ Trọng Thuật

 1.  

Nghiên cứu ứng dụng GPS trong đường sắt để cảnh báo tới gần đường ngang

Trịnh Văn Kiên

Nguyễn Hoàng Lâm

Nguyễn Tuấn Long

Tín hiệu GT K47

KS-GV

Trịnh Thị Hương

 1.  

Nghiên cứu hệ thống thu thập giám sát và điều khiển số liệu từ xa

Nguyễn Thành Cao

Lỗ Thiện Hải

Dương Minh Sơn

Tín hiệu GT K47

KS-GV

Trịnh Văn Mỹ

 

Danh mục đề tài NCKH sinh viên 2010-2011

TT

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

Lớp

Giáo viên hướng dẫn

 1.  

Thiết kế giao diện hệ thống điều khiển tín hiệu ga

Phùng Quốc Việt

Hoàng Đức Trung

Phạm Hữu Cường

Tín hiệu GT K48

TS. Nguyễn Duy Việt

 1.  

Xây dựng chương trình tự động tính dung lượng acquy dự phòng cho hệ thống điều khiển tín hiệu tại các ga

Nguyễn Thành Đạt

Dương Chí Thanh

Nguyễn Văn Quân

Hệ thống điều khiển giao thông K50

TS. Nguyễn Duy Việt

 

 1.  

Tính độ tin cậy cấu kiện của hệ thống điều khiển tín hiệu

Hứa Thùy Vân

Triệu Quang Thắng

Phạm Đình Hậu

Tín hiệu GT K49

TS. Nguyễn Duy Việt

 1.  

Nghiên cứu, tính toán mạch điện đường ray xoay chiều cho khu đoạn đường sắt với sức kéo tự cấp

Nguyễn Văn Linh

Đinh Phú Trường

Nguyên Duy Tuyến

Tín hiệu GT K48

TS. Lê Thị Vân Anh

 1.  

Nghiên cứu mạch điện đường ray sử dụng mối nối điện

Nguyễn Thị Duyên

Vũ Thanh Ngân

Nguyễn Viết Hùng

Nguyễn Huy Tùng

Tín hiệu GT K48

TS. Lê Thị Vân Anh

 1.  

Nghiên cứu hệ thống giám sát đường ngang cảnh báo tự động

Nguyễn Văn An

Nguyễn Thế Anh

Nguyễn Trường Chung

Tín hiệu GT K48

ThS Vũ Trọng Thuật

 1.  

Nghiên cứu, xây dựng chương trình mô phỏng điều khiển giao thông tại nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu

Nguyễn Thị Thảo

Trần Trung Kiên

Trần Văn Hà

Tín hiệu GT K48

ThS Vũ Trọng Thuật

 1.  

Hệ thống điều khiển chạy tàu dựa trên kỹ thuật thông tin (CBTC)

Đoàn Duy Phong

Nguyễn Xuân Hưng

Trần Huy Quân

Tín hiệu GT K48

ThS. Trịnh Thị Hương

 1.  

Tính toán và mô phỏng giãn cách chạy tàu trong đường sắt đô thị

Vũ Văn Vân

Nguyễn Xuân Sơn

Nguyễn Văn Tiến

Tín hiệu GT K48

KS. Trịnh Văn Mỹ

 1.  

Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống điều khiển tín hiệu đường sắt

Trần Hạnh Phúc

Hoàng Thị Hương

Nguyễn Xuân Hợp

Tín hiệu GT K49

KS. Trịnh Văn Mỹ

 1.  

Nghiên cứu, thiết kế giao diện người và máy trong hệ thống điều khiển tín hiệu đường sắt

Nguyễn Tuấn Long

Trần Thị Nguyệt Quế

Trương Nho Lưu

Nguyễn Cao Cường

Tín hiệu GT K47

Tín hiệu GT K49

KS. Trịnh Văn Mỹ

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT (PHÒNG THÍ NGHIỆM)

1. Danh mục thiết bị

 • Bộ điều khiển logic khả trình PLC S7-200 S7-300 của Siemens
 • Các công cụ phần mềm hỗ trợ lập trình, giám sát và điều khiển của hãng Siemens  
 • Công cụ lập trình và phát triển cho Vi xử lý họ PIC, Intel
 • Mô hình hệ thống Ga tập trung điện khí vi xử lý
 • Hệ thống phát hiện, kiểm soát đoàn tàu (bộ đếm trục, MĐĐR, …)
 • Các mô hình đóng đường, đường ngang trong đường sắt
 • Mô hình điều khiển nút giao thông
 • Mô hình điều khiển tuyến giao thông bằng đèn tín hiệu
 • Một số thiết bị chuyên dùng trong Hệ thống tín hiệu đường sắt (rơle chuyên dụng, máy quay ghi, đèn hiệu, …)

IV. CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH

1. Chuyên ngành Tín hiệu Giao thông

TT

Tên các học phần

Số ĐVHT

TN/BTL

Giảng viên

1

Cơ sở hệ thống tín hiệu giao thông

3

 

ThS Kiều Xuân Đường

ThS Vũ Trọng Thuật

2

Lý thuyết kiểm tra trạng thái đường ray

4

BTL

TS. Lê Thị Vân Anh

3

Nguồn điện tín hiệu

3

 

TS. Nguyễn Duy Việt

4

Hệ thống truyền dẫn

3

 

ThS Trịnh Thị Hương

5

Điều khiển tín hiệu đường bộ

5

TKMH

TS. Nguyễn Hoàng Vân

ThS. Vũ Trọng Thuật

6

Hệ thống tín hiệu khu gian F1

4

TKMH

TS. Nguyễn Duy Việt

ThS. Trịnh Văn Mỹ

7

Hệ thống tín hiệu ga F1

4

 

ThS Kiều Xuân Đường

ThS Vũ Trọng Thuật

8

An toàn giao thông

4

 

TS. Nguyễn Duy Việt

9

Điều khiển tín hiệu đuờng thuỷ

2

 

ThS Trịnh Thị Hương

10

Chuyên đề mới

2

 

TS. Nguyễn Duy Việt

ThS. Trịnh Văn Mỹ

11

Tín hiệu metro

3

 

TS. Lê Thị Vân Anh

12

Phân tích thiết kế và đánh giá hệ thống tín hiệu

3

 

ThS Kiều Xuân Đường

ThS Vũ Trọng Thuật

13

Hệ thống tập trung điều độ

3

 

TS. Lê Thị Vân Anh

14

Hệ thống tín hiệu ga F2

5

TKMH

ThS Kiều Xuân Đường

ThS Vũ Trọng Thuật

15

Hệ thống tín hiệu khu gian F2

4

 

TS. Nguyễn Duy Việt

ThS. Trịnh Văn Mỹ

16

Điều khiển tín hiệu hàng không

2

 

TS. Nguyễn Hoàng Vân

ThS Trịnh Thị Hương

 

2. Chuyên ngành Hệ thống điều khiển Giao thông

TT

Tên các học phần

Số TC

TN/BTL

Giảng viên

1

Cơ sở TĐH & ĐK từ xa

3

 

TS. Nguyễn Hoàng Vân

2

Hệ thống Truyền dẫn và KT truyền số liệu

2

TKMH

ThS. Trịnh Thị Hương

3

Kỹ thuật định vị trong GT

2

 

ThS Trịnh Thị Hương     

4

HT ĐK GT đường bộ

2

 

TS. Nguyễn Hoàng Vân

ThS Vũ Trọng Thuật

5

TĐ và ĐK từ xa trên khu gian

2

BTL

TS. Nguyễn Duy Việt

ThS. Trịnh Văn Mỹ

6

TĐ và ĐK từ xa trong ga

2

BTL

ThS Kiều Xuân Đường

ThS Vũ Trọng Thuật

7

Hệ thống tập trung điều độ

2

 

TS. Lê Thị Vân Anh

8

HT thông tin giao thông

2

 

ThS Trịnh Thị Hương

9

Thực tập cơ sở chuyên ngành

2

 

TS. Nguyễn Hoàng Vân
ThS. Vũ Trọng Thuật
ThS. Trịnh Văn Mỹ

10

Phân tích, thiết kế và đánh giá Hệ thống Điều khiển GT

2

 

ThS Kiều Xuân Đường

ThS Vũ Trọng Thuật

11

Chuyên đề mới

2

 

TS. Nguyễn Duy Việt

ThS. Trịnh Văn Mỹ

12

HT điều khiển hàng không

2

 

TS. Nguyễn Hoàng Vân

13

HT điều khiển đường thuỷ

2

 

ThS Trịnh Thị Hương

14

Hệ thống ĐK ĐS đô thị

2

 

TS. Lê Thị Vân Anh

15

Độ tin cậy và an toàn

2

 

TS. Nguyễn Duy Việt

16

Trung tâm điều khiển giao thông

2

 

 ThS Vũ Trọng Thuật

17

Tín hiệu đường sắt cao tốc

2

 

ThS. Trịnh Văn Mỹ

V. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG XUẤT BẢN

1. Giáo trình: Hệ thống Tín hiệu Ga –F2, NXBGTVT 2010, chủ biên Kiều Xuân Đường

2. Giáo trình: Hệ thống Tín hiệu Ga –F1, NXBGTVT 2006, chủ biên Kiều Xuân Đường

3. Bài giảng: Thông tin Vệ tinh, Trường Đại học GTVT 2001, chủ biên Kiều Xuân Đường

4. Nguyễn Duy Việt. Giáo trình “Độ tin cậy và an toàn hệ thống điều khiển giao thông”. NXB Giao thông vận tải – 2010, 200 trang.

5. Nguyễn Duy Việt. Bài giảng “Nguồn điện các hệ thống tự động điều khiển từ xa”. Trường ĐH GTVT- 2004, 94 trang.

6. Nguyễn Duy Việt. Bài giảng “Độ tin cậy và an toàn hệ thống”. Trường ĐH GTVT- 2009.