Liên hệ

BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA GIAO THÔNG

Địa chỉ:  Phòng 507 nhà A6, Đại học Giao thông vận tải Hà Nội

Trưởng Bộ môn: TS Nguyễn Hoàng Vân

Điện thoại: 0989 128 262

Email: vanngh@yahoo.com, nguyen.hoang.van@utc.edu.vn

 

Phó Trưởng Bộ môn: ThS Trịnh Văn Mỹ

Điện thoại: 0983 402 483

Email: us.trinh@yahoo.com, us.trinh@utc.edu.vn