Thông tin tín hiệu

Trình độ đào tạo:       Đại học

Ngành đào tạo:          Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa       

Mã ngành:                  52.52.02.16

Chuyên ngành :          Thông tin tín hiệu                                  

Mã chuyên ngành:     52.52.02.16.04

Loại hình đào tạo:     Chính quy

Bộ môn phụ trách:     Tín hiệu Giao thông